Statut

Na temelju odredbe člana l3. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i članka 19.  Statuta od 01. 10. 2007. godine, Skupština Udruge za promicanje znamenitih  Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić” na sjednici održanoj 29. rujna 2015. godine donijela je:

S t a t u t

Udruge za promicanje znamenitih Križevčana ”Dr. Stjepan Kranjčić“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:
– nazivu i sjedištu
– zastupanju
– izgledu pečata Udruge
– području djelovanja sukladno ciljevima
– ciljevima
– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
– načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge
– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova
– tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
– izboru i opozivu likvidatora Udruge
– prestanku postojanja Udruge
– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
– postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge
– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značenja za Udrugu

Udruga je organizirana kao nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje znamenitih Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić”
Skraćeni naziv glasi: Udruga “Dr. Stjepan Kranjčić“
Zaštitnik Udruge je sv. Marko Križevčanin.
Nadahnitelj Udruge je dr. Stjepan Kranjčić.
Dan Udruge je 10. travnja, na datum smrti dr. Stjepana Kranjčića.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Križevcima.
Upravni odbor određuje poslovnu adresu sjedišta Udruge.

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice, kao i druge ustrojbene oblike, u mjestima na području Republike Hrvatske gdje se za to ukaže potreba. Podružnice se mogu sastojati od dva i više ogranaka.
Privremenu odluku o osnivanju podružnica i drugih ustrojbenih oblika, s pravom eksperimentalnoga početka djelovanja, donosi Upravni odbor. Odluka postaje konačna potvrdom na prvoj sljedećoj redovitoj Skupštini.
O radu i ustroju podružnica i drugih ustrojbenih oblika Skupština donosi poseban pravilnik.
Podružnice i drugi ustrojbeni oblici nemaju pravnu osobnost.

Članak 5.

Udruga se može udruživati s drugim udrugama u Republici Hrvatskoj te povezivati s međunarodnim asocijacijama. Privremenu odluku o pridruženju donosi Upravni odbor, a na prvoj sljedećoj sjednici konačnu odluku donosi Skupština.

Članak 6.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je okrugli s natpisom Udruga za promicanje znamenitih Križevčana “Dr. Stjepan Kranjčić” – Križevci.
Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti: predsjednik i druge osobe koje ovlasti predsjednik Udruge.

Članak 7.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovitim obavješćivanjem članova Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge.
Obavješćuje se putem mrežne stranice, e-poštom, objavama u medijima, odnosno godišnjim izvješćem na Skupštini.

II. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI I DJELATNOST

Članak 8.

Područje djelovanja sukladno ciljevima su duhovnost, kultura i umjetnost te obrazovanje, znanost i istraživanje.
Ciljevi postojanja i djelovanja Udruge su:
– promicati kulturnu i duhovnu baštinu Križevaca i njezine protagoniste, osobito sv. Marka Križevčanina i dr. Stjepana Kranjčića
– promicati štovanje sv. Marka Križevčanina i drugih hrvatskih svetaca, blaženika i Božjih ugodnika
– njegovati javni molitveni život u duhu i na tragu dr. Stjepana Kranjčića
– poticati umjetničko stvaralaštvo, posebice književno i likovno, na tragu dr. Stjepana Kranjčića
– čuvati i njegovati spomen na znamenite Križevčane u Križevcima i drugdje te križevačku materijalnu i duhovnu baštinu
– poticati čuvanje i prikupljanje građe o znamenitim Križevčanima i o Križevcima te o križevačkoj kulturnoj baštini
– poticati istraživanje života i djela znamenitih Križevčana
– poticati objelodanjivanje članaka, studija, djela, filmskih i drugih medijskih ostvarenja o Božjim ugodnicima, o znamenitim Križevčanima te o Križevcima i okolici
– surađivati s drugim ustanovama i organizacijama koje promiču duhovnu i kulturnu baštinu
– osigurati financijska sredstva za ostvarenje programa i djelatnosti Udruge

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 8. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
– organiziranje susreta, znanstvenih i stručnih skupova, natječaja za književno stvaralaštvo inspirirano kršćanskom duhovnošću, tribina, predavanja, okruglih stolova, izložaba, scenskih i glazbenih priredbi i drugih kulturnih, obrazovno-odgojnih i zabavnih skupova te humanitarnih akcija
– pokretanje internetskih stranica sa sadržajima u skladu s ciljevima Udruge
– izdavanje različitih prigodnih i drugih publikacija sa sadržajima u skladu s ciljevima Udruge
– organiziranje iskazivanja javnoga poštovanja znamenitim Križevčanima – podizanjem spomenika, spomen ploča, iniciranjem imenovanja ulica i trgova imenima znamenitih Križevčana
– organiziranje obljetničkih spomena znamenitih Križevčana
– pokretanje svih drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom, koje pridonose promicanju kulturne i duhovne baštine i njezinih protagonista
Organiziranje pojedinih djelatnosti Udruge može se regulirati posebnim pravilnikom.

 

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 10.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom Udruge, sukladno Zakonu i Statutu.
Članstvo može biti redovito, podupirateljsko i počasno.
Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
Udruga je dužna voditi popis svojih članova.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Udruga može donijeti i svoj etički kodeks.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
Odluku o primanju u redovito i podupiruće članstvo donosi Upravni odbor, na osnovi potpisane pristupnice, potpisane izjave o prihvaćanju Statuta Udruge ili na osnovi prijedloga najmanje dvojice članova, uz prethodno pribavljen pristanak kandidata.
Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije šest mjeseci od primitka zahtjeva za članstvo. Za odbijanje primitka u članstvo nije potrebno navesti razloge.
Protiv odluke Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za primitak u redovito članstvo i za člana podupiratelja, odbijeni član može u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Skupština je dužna riješiti prigovor na prvoj sjednici. Odluka Skupštine povodom prigovora je konačna.
Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Upravni odbor.
U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor.

Članak 12.

Članovi se mogu organizirati u klubove Udruge, a mogu se organizirati i prema sudjelovanju u djelatnostima Udruge u razna savjetodavna i radna tijela.
Pravo je svakoga člana da se uključi u rad Udruge prema svojim mogućnostima i prema potrebama koje očituje Upravni odbor. Svaki član ima pravo na periodične tiskovine Udruge u kojima će se upoznati s trenutačnim djelatnostima te dobiti osnovni uvid u rad Udruge.

Članak 13.

Redoviti članovi imaju pravo:

 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • biti obaviješteni o radu i djelatnostima Udruge
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • davati prijedloge te podnositi pritužbe i žalbe na rad Udruge i njezinih tijela
 • istupati u ime Udruge na temelju odobrenja Predsjednika i Upravnog odbora u okviru radnih tijela te drugih privremenih i posebnih projekata Udruge

Redoviti članovi imaju obvezu:

 • redovito plaćati članarinu
 • poštivati odredbe Statuta
 • štititi i podizati ugled Udruge

Članak 14.

Redovito članstvo prestaje:

 • davanjem pisane izjave o istupanju
 • neplaćanjem članarine za tekuću godinu dvije godine uzastopce
 • isključenjem

Redovitoga člana može se isključiti iz članstva u Udruzi ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge.
Upravni odbor donosi odluku o suspenziji i prijedlog Skupštini o isključenju redovitoga člana. Odluka o suspenziji stupa na snagu trenutačno. Protiv odluke Upravnog odbora o suspenziji i prijedloga o isključenju, kao i o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini, što će se uvrstiti u dnevni red prvoga sljedećeg njezinog zasjedanja. Odluka Skupštine je konačna.
Za odbijanje primitka u članstvo Udruge nije potrebno navesti razloge.

Članak 15.

Članovi podupiratelji mogu postati fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju Statut Udruge, a žele financijski i na druge načine podupirati rad Udruge.
Članovi podupiratelji imaju pravo biti birani u Nadzorni odbor, kao i primati periodične tiskovine Udruge, biti obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te sukladno svojim mogućnostima sudjelovati u radu Udruge.
Dužnost je članova podupiratelja čuvati ugled i dignitet Udruge.
Članove podupiratelje u Udrugu prima Upravni odbor, a članstvo prestaje istupanjem ili isključenjem o kojem odlučuje Upravni odbor.
Organiziranje članova podupiratelja regulira se posebnim pravilnikom. Upravni odbor vodi registar članova podupiratelja.

Članak 16.

Svaki član ima pravo prigovora i žalbe na rad pojedinih tijela ili članova Udruge.
Prigovor se u pismenom obliku dostavlja Upravnom odboru, s potvrdom uručenja. Upravni je odbor dužan odgovoriti na prigovor ili žalbu u roku od trideset dana od dana zaprimanja istoga. Ukoliko je član nezadovoljan postupkom i odgovorom na svoj prigovor, kao i drugim djelatnostima Upravnog odbora, žalba na rad Upravnog odbora može se podnijeti izravno Skupštini, pismenim putem uoči njezina zasjedanja.

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Dužnosnici i tijela Udruge su:

  • Skupština
  • Predsjednik
  • Dopredsjednik
  • Tajnik
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor

Mandat svih tijela i dužnosnika u Udruzi traje 4 (četiri) godine. Glasovanja za dužnosnike Udruge su javna ili tajna, ovisno o dogovoru u Skupštini.

 

V. SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja, koju čine redoviti članovi.
U radu Skupštine mogu sudjelovati podupirući i počasni članovi, bez prava glasa.

Članak 19.

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druge akte Udruge
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora, likvidatora i Komisiju za mirenje
 • utvrđuje poslovnu politiku Udruge
 • razmatra i usvaja godišnje izvješće o djelovanju Udruge koje Skupštini podnosi predsjednik Udruge te izvješće Upravnog odbora koje podnosi dopredsjednik ili tajnik Udruge
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama, udruživanju s drugim organizacijama i o prestanku Udruge
 • odlučuje o visini godišnje članarine
 • odlučuje o primanju i isključenju redovitih članova, te o prigovoru protiv odluke Upravnog odbora o odbijanju primitka u članstvo, suspenzije i prijedloga za isključenje iz redovitoga članstva Udruge, kao i druge prigovore i žalbe koje nisu razriješila druga tijela
 • potvrđuje ili odbija pravilnike koje donosi Upravni odbor
 • donosi etički kodeks i sve pravilnike i odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Udruge

Skupština se sastaje prema potrebi, a jednom godišnje, najkasnije do kraja tekuće godine, održava se Redovita godišnja sjednica. Izborna skupština održava se svake četvrte godine.
Redovitu godišnju sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.
Upravni odbor obvezan je sazvati Izvanrednu skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili 30% redovitih članova Udruge.
Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu Skupštine, s jasno naznačenim vremenom i mjestom održavanja te s navedenim prijedlogom dnevnoga reda i neophodnim materijalima o pitanjima o kojima će se raspravljati, poslati članovima najmanje 8 (osam) dana prije sjednice.
Ako Upravni odbor u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za sazivanjem Izvanredne skupštine ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 4. ovoga članka, sjednicu mogu sazvati predlagači na isti način slanja poziva kako je to obvezan i Upravni odbor, s tim da u zaglavlju poziva moraju biti navedeni sazivači.
Na početku svake Redovite godišnje sjednice potrebno je izglasovati dnevni red što ga je predložio Upravni odbor, koji se može dopuniti i točkama koje zatraže predlagači drugih tijela ili prisutni članovi Skupštine.

Članak 20.

Ako u vrijeme određeno za početak rada Skupštine nije nazočno više od polovine članova, početak rada odgodit će se za pola sata. Nakon toga vremena Skupština će početi s radom i donositi pravovaljane odluke bez obzira na broj nazočnih članova.
Skupštinom predsjedava izabrano radno predsjedništvo od najmanje tri člana. Ako prilikom izbora nije drugačije odlučeno, predsjedatelj je prvoimenovani član radnoga predsjedništva.
U slučaju isteka mandata svim tijelima Udruge, Skupštinu saziva Upravni odbor Udruge.

VI. PREDSJEDNIK UDRUGE I OSOBE ZA ZASTUPANJE

Članak 21.

Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednikov mandat traje 4 (četiri) godine uz mogućnost da bude ponovo biran.
Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 22.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev
 • ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno Zakonu i Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

Članak 23.

Osobe ovlaštene za zastupanje imaju ovlasti:
– odgovaraju za zakonitost rada Udruge
– vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano
– odgovore su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjega financijskog plana
– dostavljaju zapisnik s redovite sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 24.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, a ako je i on spriječen, tajnik Udruge. Tajnik vodi popis članova Udruge, obavlja blagajničke poslove, piše zapisnike, brine se za izvješća Upravnog odbora te za financijska izvješća.

 

VII. UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

Upravni odbor izvršno je tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik te dva člana.
Svi članovi Upravnog odbora biraju se između redovitih članova Udruge. Za kandidata koji nije prisutan na Izbornoj skupštini predlagač, uoči glasovanja, mora priložiti pisani pristanak na kandidaturu.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost da budu ponovo birani.

Članak 26.

Zadaće Upravnog odbora jesu:

 • sastavljanje prijedloga godišnjeg izvješća o radu, financijskoga plana i zaključnoga računa
 • izrada prijedloga Statuta, njegovih izmjena i dopuna
 • pripremanje zasjedanja redovite i izvanredne Skupštine te donošenja njezina dnevnog reda
 • briga o vjernoj provedbi zaključaka Skupštine
 • izvješćivanje članova o djelovanju i o financijskom poslovanju Udruge na zasjedanjima Skupštine, kao i periodičko informiranje javnosti o radu Udruge
 • upravljanje imovinom i financijskim sredstvima Udruge
 • provođenje zaključaka Skupštine
 • organiziranje rada Udruge prema djelatnostima kao i uspostavljanje i raspuštanje raznih radnih i savjetodavnih tijela potrebnih za ispunjenje određenih ciljeva Udruge
 • predlaganje novih redovitih članova Skupštini
 • suspenzija i prijedlog Skupštini za isključenje i brisanje članova Udruge
 • zapošljavanje i otpuštanje službenika Udruge te određivanje visine njihovih plaća u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
 • donošenje pravilnika o funkcioniranju Udruge, čije je održavanje obvezno za sve članove Udruge, kao i svih drugih pravilnika za koje nije drukčije određeno, a potvrđuje ih ili opoziva Skupština na prvoj idućoj sjednici

Upravnom odboru pripadaju i druge zadaće, koje nisu Statutom dodijeljene nekom drugom tijelu Udruge.
Upravni odbor može, u vrijeme svojega mandata, uspostaviti hijerarhiju namještenika u uredu Udruge (tajnika, glasnogovornika, voditelja marketinga i izdavaštva, koordinatora-menadžera i drugih operativnih djelatnika) od osoba iz Upravnog odbora, redovitih i drugih članova volontera, a prema potrebi posla i profesionalnih zaposlenika u Udruzi.
Sva povremena radna tijela, kao i namještenici, odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru i prema njegovu zahtjevu podnose mu izvješća o svojem radu.

Članak 27.

Upravni odbor bira se na 4 (četiri) godine. Ako cijeli Upravni odbor dade ostavku, Upravni odbor u ostavci saziva Skupštinu u roku od 30 dana, a vodi Udrugu do izbora novoga Upravnog odbora. Po završetku svoje službe članovi mogu biti ponovno birani.
Sjednice Upravnog odbora saziva, pismeno ili usmeno, predsjednik ili, ako je on spriječen, dopredsjednik. Ako je i on spriječen, tada sjednicu može sazvati tajnik Udruge. Dva člana Upravnog odbora mogu zatražiti sjednicu Upravnog odbora.
Za pravovaljano odlučivanje moraju biti sazvani svi članovi Upravnog odbora i mora se odazvati natpolovična većina članova.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih.
Članstvo bilo kojeg člana Upravnog odbora prestaje završetkom mandata, razrješenjem ili ostavkom.
Skupština može razriješiti Upravni odbor u cijelosti ili pojedine njegove članove i prije isteka mandata na koji su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza ili neodržavanja sjednica. Ukoliko razrješava Upravni odbor u cijelosti, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština iste bira na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Članovi Upravnog odbora mogu u svako vrijeme pismeno podnijeti ostavku.
Pismena ostavka pojedinog ili svih članova Upravnog odbora upućuje se na Skupštinu. Ostavka postaje pravovaljana tek izborom novoga Upravnog odbora, odnosno novoga člana.

VIII. NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskoga poslovanja Udruge.
Nadzorni odbor broji tri člana. Nakon Izborne skupštine prvu sjednicu Nadzornog odbora, na kojoj članovi između sebe biraju svojeg predsjednika, saziva najstariji član. U Nadzorni odbor mogu biti birani kandidati iz svih kategorija članstva. Za kandidata koji nije prisutan na Izbornoj skupštini predlagač, uoči glasovanja, mora priložiti pisani pristanak na kandidaturu.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a mogu biti ponovo birani na tu funkciju.
Predsjednik Nadzornog odbora Udruge saziva sjednice odbora najmanje dva puta godišnje, a za pravovaljanost odlučivanja trebaju biti prisutna sva tri člana. Odluke i zaključci donose se većinom glasova.
Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Udruge.
U slučaju manjih nepravilnosti u radu, Nadzorni će odbor pismeno zatražiti od Upravnog odbora da se iste otklone u najkraćem mogućem roku.
Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Udruge, a u slučaju većih nepravilnosti u radu obvezan je odmah predložiti Upravnom odboru sazivanje Izvanredne sjednice Skupštine.
Nadzorni odbor ima svoj pravilnik.

Članak 29.

Društvo ima likvidatora. Likvidator može biti bilo koji član Skupštine. Likvidatora bira Skupština.
Likvidator:
–  zastupa društvo u postupku likvidacije
–  sukladno zakonu podnosi zahtjev za upis pokretanja postupka likvidacije u Registar udruga
–  provodi likvidacijski postupak sukladno zakonu
–  podnosi završni račun i izvješće o okončanom likvidacijskom postupku
–  po okončanom postupku likvidacije podnosi zahtjev za brisanje Udruge iz Registra udruga.
IX. IMOVINA UDRUGE

Članak 30.

Udruga ima pravo na stjecanje pokretne i nepokretne imovine prilozima, donacijama i ostavštinama. Sva pokretna i nepokretna imovina služi ostvarivanju nakana i djelatnosti Udruge.

Prihodi Udruge ostvaruju se:

 • članarinom
 • slobodnim doprinosima podupiratelja
 • skupljanjem dobrotvornih priloga u zemlji i inozemstvu
 • vlastitim akcijama
 • iz ostalih izvora sukladno zakonu

Svi primitci od bilo koje djelatnosti Udruge, moraju se upotrijebiti isključivo za obavljanje i promicanje djelatnosti Udruge u skladu s ovim Statutom.
Udruga ima svoj žiro-račun.

Članak 31.

Materijalnim dobrima upravlja Upravni odbor preko predsjednika Udruge, koji o poslovanju Udruge izvješćuje Skupštinu.
Redovito financijsko poslovanje odobrava Upravni odbor Udruge. U hitnim slučajevima, između dviju sjednica Upravnog odbora, odluke o financijskom poslovanju može donositi predsjednik, o čemu na prvom sljedećem zasjedanju Upravnog odbora podnosi izvješće.
Udruga imovinom upravlja u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

X. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje u korist Grada Križevaca i/ili Bjelovarsko-križevačke biskupije, na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Pod povezanim osobama, u smislu ovog Zakona, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.
Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.
Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

 

XI. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 33.

Sve međusobne sporove/sukobe interesa proizašle iz članstva i/ili aktivnosti u sklopu djelovanja Društva, članovi se obvezuju riješiti putem arbitraže Komisije za mirenje.
Tri člana Komisije za mirenje bira Skupština između članova Društva.
Sastav, mandat, rad i način odlučivanja uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština.
Pisani prijedlog za mirenje poradi rješavanja spora među članovima ili sukoba interesa daje predsjednik Društva, predsjednik Upravnog ili Nadzornog odbora te zainteresirani član Društva.
Odluka Komisije za mirenje obvezujuća je za sve članove Društva.

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 01. 10. 2007. godine.
Statut Udruge stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Križevci, 29. rujna 2015.

Dr. sc. Tanja Baran, predsjednica